Przejdź do treści

Narodowa
grupa robocza

GRUPA

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) została powołana w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych w Polsce, zakładającą m.in. wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Prace NGR mają na celu zapewnienie wiarygodności, przejrzystości i rzetelności opracowywania i stosowania nowego wskaźnika referencyjnej stopy procentowej.

PRACE GRUPY

W pracach NGR udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego.

SKŁAD

Prace NGR nadzorowane i koordynowane są przez Komitet Sterujący w skład którego wchodzą:

Przewodniczący KS NGR – Tadeusz Białek – Prezes Związku Banków Polskich
Zastępca Przewodniczącego KS NGR – Aleksandra Bluj – Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark
Zastępca Przewodniczącego KS NGR – Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
Zastępca Przewodniczącego KS NGR – Maciej Reluga – Członek Zarządu Santander Bank Polska SA
Członek KS NGR – Artur Soboń – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Członek KS NGR – Jurand Drop – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Członek KS NGR – Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Członek KS NGR – Grzegorz Owczarek – Dyrektor Departamentu Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

KOMUNIKATY

Komunikaty z prac Narodowej Grupy Roboczej