Przejdź do treści

Reforma wskaźników

Planowane przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych zastąpienie WIBOR-u WIRON-em wynika z chęci dostosowania się do najnowszych, międzynarodowych trendów w zakresie preferowania wskaźników referencyjnych opartych o depozyty jednodniowe – w tych terminach bowiem liczba zawieranych transakcji jest zazwyczaj największa.

W opinii Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych właśnie takie wskaźniki są obecnie najlepszym narzędziem do stosowania w produktach finansowych.

MAPA DROGOWA

Dokument przedstawia podstawowe założenia dotyczące prac Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), powołanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na wniosek uczestników rynku finansowego.

Na dojrzałych rynkach zagranicznych obserwuje się działania wprowadzające alternatywy dla wskaźników typu IBOR, do których należy również WIBOR. Wynika to z zaleceń regulacyjnych Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) oraz Rady Stabilności Finansowej (FSB), które w przypadku Unii Europejskiej zostały transponowane do formy aktu prawnego, jakim jest rozporządzenie BMR.

2022
Zadanie:

Wybór docelowego wskaźnika referencyjnego typu RFR oraz identyfikacja zakresu działania NGR celem skutecznej i bezpiecznej jego implementacji.

 • W trzecim kwartale powołano Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), określając cele i zakres i tryb jej funkcjonowania. Komitet Sterujący NGR wybrał WIRON jako rekomendowany indeks zastępujący dotychczasowy wskaźnik referencyjny WIBOR.
 • W czwartym kwartale Administrator indeksu WIRON (GPW Benchmark) zamyka proces dostosowawczy, zapewnia dostępność indeksu oraz publikuje stosowną dokumentację. Spełnione zostają wszelkie wymogi formalne pozwalające na rozpoczęcie stosowania indeksu WIRON na rynku finansowym.
 • W czwartym kwartale zakłada się publikację zmian w dokumentacji ISDA Definitions, uwzględniającą nowy indeks WIRON. Zmiana ta jest kluczowa z punktu widzenia rozpowszechniania indeksu na rynku międzynarodowym, a przy tym wzrostu możliwości zawierania transakcji pochodnych i rozwoju rynku instrumentów finansowych stosujących nowy wskaźnik referencyjny.
 • Trwają przygotowania do publikacji dokumentów analitycznych oraz rekomendacji opracowanych przez Narodową Grupę Roboczą, które określą standardy stosowania indeksu WIRON w produktach kredytowych, instrumentach dłużnych oraz instrumentach pochodnych. Dokumentacja obejmuje w szczególności rekomendowany katalog konwencji odsetkowych dla instrumentów stosujących WIRON.
 • Zakłada się, że od grudnia 2022 roku uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych.
2023
Zadanie:

Zapewnienie stopniowego wprowadzania nowo wybranego wskaźnika referencyjnego do umów i instrumentów finansowych –budowanie realnej podstawy do przebudowy funkcjonowania systemu finansowego. Nowe produkty finansowe są niezbędne aby zapewnić płynne auto-dostosowanie się systemu finansowego.

 • Podstawowe założenie: wskaźnik referencyjny WIRON jest w pełni dostępny i możliwy do stosowania w produktach i instrumentach finansowych dla podmiotów, które wyrażają gotowość do jego zastosowania.
 • Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.
 • Oferuje się nowe produkty, w tym produkty kredytowe dla przedsiębiorców (spółek kapitałowych z oprocentowaniem odwołującym się do indeksu WIRON).
 • Trwa kampania edukacyjna i informacyjna związana z zasadami korzystania z nowego wskaźnika referencyjnego.
 • Trwają prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz – tam gdzie ujednolicenie i standaryzacja jest zasadna – wzorów umów tak, aby osiągnąć pełną gotowość operacyjną do oferowania klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących indeks WIRON.
 • Trwa proces budowania płynności na rynku instrumentów pochodnych OIS, dla których WIRON ma być indeksem referencyjnym stopy procentowej. W początkowej fazie, zawierane transakcje swapowe mają charakter bilateralny, tzn. będą rozliczane pomiędzy dwoma stronami kontraktu. Stopniowe budowanie płynności na rynku instrumentów pochodnych ma na celu wytworzenie krzywej terminowej dla indeksu WIRON, co sprzyja rozwojowi rynku instrumentów kasowych.
 • Dochodzi do opublikowania zmian w dokumentacji ISDA Definitions oraz IBOR Fallbacks Protocol, obejmujących wprowadzenie zapisów dotyczących zasad zastąpienia wskaźnika WIBOR w istniejących instrumentach pochodnych. Założeniem przyjętym przez NGR jest rekomendowanie wykorzystania metody wyznaczenia stawki zastępującej (fallback rate) w oparciu o standard obecnie stosowany w przypadku innych wskaźników IBOR, tj. na podstawie kształtowania się 5-letniej różnicy w przebiegu dotychczasowego i nowego wskaźnika referencyjnego.
 • Następuje weryfikacja przesłanek do wystąpienia zdarzenia regulacyjnego zgodnie z artykułem 23c ust. 1 Rozporządzenia BMR. Zdarzenie regulacyjne stanowić będzie podstawę do wyznaczenia w rozporządzeniu Ministra Finansów, w ramach ustawowej procedury, zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Na mocy rozporządzenia MF, zamiennik, będzie miał zastosowanie do umów i instrumentów finansowych spełniających przesłanki wskazane w rozporządzeniu BMR. Rozporządzenie MF zdefiniuje również spread korygujący oraz datę, od której zamiennik będzie stosowany.
2024
Zadanie:

Zakłada się budowę przestrzeni do wycofywania produktów i instrumentów stosujących WIBOR na rzecz produktów i instrumentów stosujących WIRON, aż do ich całkowitego wyparcia.

 • W ofercie banków i innych podmiotów zastosowanie mają nowe produkty stosujące WIRON, w tym przede wszystkim dla konsumentów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych. W szczególności, banki oferują kredyty mieszkaniowe oprocentowane według stopy składanej na podstawie indeksu WIRON przy jednoczesnym rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych stosujących stałą/okresowo stałą stopę procentową.
 • Na rynku długu dochodzi do emisji obligacji własnych, w tym obligacji banków oraz obligacji korporacyjnych i municypalnych stosujących indeks WIRON lub stałą stopę procentową. Krajowe i międzynarodowe izby rozliczeniowe (KDPW_CCP, LCH itd.) osiągają gotowość regulacyjną oraz operacyjną i rozpoczynają centralne rozliczanie transakcji pochodnych OIS, dla których WIRON ma być indeksem referencyjnym stopy procentowej.
 • W następstwie powyższego, rynek instrumentów pochodnych przechodzi z fazy transakcji bilateralnych do fazy transakcji rozliczanych centralnie. Zapewniony zostaje podstawowy element infrastruktury rynku, jaką jest usługa clearingu swapów stosujących nowy wskaźnik referencyjny.
 • Rynek OIS osiąga pożądaną płynność, konieczną do zbudowania krzywej terminowej dla WIRON.
 • Zakończone zostają prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych, wzorów umów uczestników rynku dla wszystkich typów produktów i innych elementów wymagających skutecznej implementacji indeksu w umowach i produktach finansowych. Do końca roku izby rozliczeniowe zapewniają również konwersję istniejących kontraktów pochodnych stosujących wskaźnik referencyjny WIBOR na instrumenty stosujące WIRON – na podstawie zapisów ISDA IBOR Fallbacks Protocol.
2025
Zadanie:

Powszechne stosowanie RFR.

 • Zgodnie z założeniami Mapy Drogowej Narodowej Grupy Roboczej zakłada się gotowość do zaprzestania kalkulacji i publikacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.
 • Po wejściu w życie rozporządzenia MF, instytucje finansowe dokonują konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu. W klauzulach odsetkowych stosuje się zamiennik i spread korygujący wskazane w Rozporządzeniu MF.
Cookies

Serwis BANKIWPOLSCE.pl administrowany przez Związek Banków Polskich w Warszawie stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies znaleźć można tutaj.