Przejdź do treści
  • Analizy i opracowania
  • Reforma wskaźników

Co składa się na cenę kredytu hipotecznego?

Rata kredytu hipotecznego, ze zmienną stopą procentową składa się z części kapitałowej, czyli ułamka kwoty, którą pożyczyliśmy od banku i oddajemy co miesiąc, oraz części odsetkowej stanowiącej koszt zaciągniętego zobowiązania. Na część odsetkową wpływa wysokość stawki referencyjnej WIBOR i marży banku. Marża pozostaje niezmienna, natomiast stawka referencyjna jest zależna od czynników rynkowych niezależnych od banku. Zmiany stawki referencyjnej WIBOR wpływają automatycznie na zmianę wysokości rat.

 

– Wartość WIBOR zmienia się w czasie i może mieć wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu, na co bank nie ma wpływu. To, co ma kluczowy wpływ na tę stopę procentową, to wysokość głównych stóp procentowych, które ustalane są przez Narodowy Bank Polski. Z kolei marża stanowi próbę oszacowania ryzyka związanego z udzieleniem tego rodzaju kredytu oraz wynagrodzenie banku. Marża pozostaje niezmienna przez cały okres kredytowania od dnia zawarcia umowy po jej koniec – wyjaśnia Andrzej Pałys, adwokat z Kancelarii Kochański & Partners.

 

Na rynku hipotecznym w Polsce, do niedawna niemal wszystkie kredyty były udzielane według zmiennego oprocentowania opartego o trzymiesięczny lub sześciomiesięczny wskaźnik WIBOR. Od pewnego czasu coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się kredyty o czasowo stałym oprocentowaniu ze stałą ratą kredytu hipotecznego i z góry określonym okresie, na przykład pięcioletnim.