Przejdź do treści
 • Sektor Bankowy

Czym jest wzrost i rozwój gospodarczy?

Wzrost i rozwój gospodarczy są dwoma pojęciami często używanymi w kontekście analizy stanu gospodarki kraju. Oba terminy odnoszą się do różnych aspektów rozwoju gospodarczego, ale są ze sobą ściśle powiązane. Pojęcia te nie są tożsame i nie mogą być używane zamiennie, ponieważ oznaczają coś innego. Dowiedz się, czym są wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy.

Wzrost Gospodarczy – definicja

To zjawisko, które odnosi się do zwiększenia wartości produkcji dóbr i usług w gospodarce kraju w określonym czasie. O poziomie wzrostu gospodarczego mówi nam Produkt Krajowy Brutto (PKB) lub Produkt Krajowy Brutto per capita (PKB na mieszkańca).

Wzrost gospodarczy jest zwykle wyrażany w procentach i pokazuje dynamikę ekonomiczną kraju. Jest wynikiem zwiększenia nakładów kapitałowych, wzrostu zatrudnienia, poprawy wydajności pracy i rozwoju infrastruktury. Jednak kluczową rolę odgrywa przemysł technologiczny i innowacyjność, ponieważ zwiększają efektywność pracy i rozwój nowych sektorów gospodarki.

Również kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności pracowników przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Warto też wspomnieć o rozsądnej i skutecznej polityce fiskalnej i monetarnej, która ma bardzo istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego.

To ważne

Od 1998 roku do 2018 r. PKB w Polsce wzrosło o prawie 827%! Był to najlepszy wynik w Europie.

Rozwój Gospodarczy – co to takiego?

To zmiany jakościowe i ilościowe, które zachodzą w gospodarce i społeczeństwie w dłuższym horyzoncie czasowym. Ich rezultatem jest zwiększenie ogólnego dobrobytu. Dynamika poszczególnych gałęzi gospodarki jest zróżnicowana. Produkcja i zapotrzebowanie na jedne dobra i usługi rośnie, a nawet pojawiają się nowe (np. nowe technologie jak sztuczna inteligencja). Są też dobra i usługi, które zanikają ze względu na postęp technologiczny i zmiana potrzeb i oczekiwań klientów.

Co przyczynia się do rozwoju gospodarczego? Są to:

 • czynniki zewnętrzne, np.: postęp naukowy i technologiczny, rozwój informatyzacji, procesy integracyjne, zmiana postaw konsumentów,
 • czynniki wewnętrzne, do których zaliczymy zmieniającą się politykę społeczną i gospodarczą państwa, transformacja gospodarki, zmiany w środowisku naturalnym, zmiany demograficzne i społeczne w danym kraju.

Rozwój gospodarczy to coś więcej niż tylko wzrost PKB, ponieważ odnosi się do trwałego wzrostu gospodarczego, który jest zrównoważony i prowadzi do poprawy warunków życia społeczeństwa. Obejmuje on aspekty społeczne (rozwój społeczny), gospodarcze i środowiskowe.

Razem z rozwojem gospodarczym pojawiają się pozytywne zjawiska, tj. trwały wzrost zatrudnienia, konsumpcji, zwiększenie dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, rozwój infrastruktury społecznej, ochronę środowiska i inne czynniki. Obserwujemy poprawę standardów życia i redukcję ubóstwa.

Rozwój gospodarczy mierzymy za pomocą różnych wskaźników, takich jak wskaźniki ubóstwa, wskaźniki analfabetyzmu, wskaźniki oczekiwanej długości życia, wskaźniki dostępu do wody pitnej, wskaźniki równości społecznej itp.

Wzrost a rozwój gospodarczy – podobieństwa i różnice

Są związane ze sobą, ale odnoszą się do różnych aspektów funkcjonowania gospodarki. Wzrost gospodarczy to zwiększenie produkcji dóbr i usług w gospodarce, podczas gdy rozwój gospodarczy odnosi się do trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który prowadzi do poprawy warunków życia społeczeństwa. Poznaj podobieństwa i różnice między tymi dwoma pojęciami.

Podobieństwa

Rozwój i wzrost gospodarczy mają ten sam cel, którym jest poprawa sytuacji gospodarczej kraju i życia jego mieszkańców.

Wzrost gospodarczy i rozwój gospodarczy mogą być mierzone za pomocą Produktu Krajowego Brutto. PKB jest głównym wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. W przypadku rozwoju gospodarczego wzrost PKB jest tylko jednym z mierników.

Zarówno wzrost, jak i rozwój gospodarczy wymagają zwiększenia i optymalizacji wykorzystania zasobów gospodarczych kraju, czyli kapitału, siły roboczej, czy surowców naturalnych.

Różnice

Wzrost gospodarczy koncentruje się głównie na wskaźnikach ilościowych, takich jak PKB, produkcja, zatrudnienie, czy inwestycje. Rozwój gospodarczy obejmuje natomiast także zmiany ilościowe. Są to np. zmiana w strukturze zatrudnienia czy zmiana organizacji społeczeństwa. Obejmuje aspekty gospodarcze i społeczne, jak zdrowie, edukacja, jakość życia, ochrona środowiska itp. Rozwój gospodarczy jest bardziej zrównoważonym i wielowymiarowym celem, który w dużym stopniu uwzględnia aspekty społeczne i środowiskowe.

Wzrost gospodarczy może być krótkoterminowy i skupiać się na natychmiastowych zyskach ekonomicznych, podczas gdy rozwój gospodarczy odnosi się do długoterminowego zrównoważonego postępu gospodarczego, który prowadzi do trwałej poprawy warunków życia społeczeństwa.

Wzrost gospodarczy jest często oceniany za pomocą wskaźników ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, bezrobocie itp., podczas gdy rozwój gospodarczy może być oceniany na podstawie szerszego zakresu wskaźników, takich jak wskaźniki ubóstwa, edukacji, zdrowia, dostępu do wody pitnej, równości społecznej itp.

Wskaźniki wzrostu gospodarczego

Miernikami wzrostu gospodarczego są:

 • Produkt krajowy brutto (PKB), czyli łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w danym okresie (rok, kwartał). PKB to suma konsumpcji, inwestycji, wydatków rządowych i eksportu netto. Przy liczeniu PKB uwzględniane tylko dobra finalne, nabyte przez ostatecznego kupca.
 • Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca, który obliczany jest jako wartość PKB podzielona przez liczbę mieszkańców danego kraju. W ten sposób określa się przeciętny poziom życia obywateli.
 • Produkt Narodowy Brutto (PNB) to wskaźnik, który mierzy łączną wartość dóbr i usług wyprodukowanych przez firmy i obywateli danego kraju zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.
 • Stopa bezrobocia mówi nam o tym, jaki jest odsetek bezrobotnych wśród siły roboczej danej gospodarki. Niskie bezrobocie oznacza, że kondycja gospodarcza jest dobra.
 • Inflacja. Inflacja to ogólny wzrost cen dóbr i usług w gospodarce, co prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza. Za utrzymanie niskiej i stabilnej inflacji odpowiada polityka monetarna.
 • Inwestycje brutto to całkowita wartość inwestycji w kapitał trwały i infrastrukturę w danym kraju.
 • Wskaźniki importu i eksportu to narzędzia służące do oceny obrotu handlowego między krajem a pozostałymi krajami lub regionami. Te wskaźniki dostarczają informacji na temat wartości towarów i usług, które kraj importuje (czyli kupuje od innych krajów) oraz eksportuje (czyli sprzedaje innym krajom). Monitorowanie tych wskaźników pozwala ocenić aktywność handlową kraju i jego integrację z rynkami międzynarodowymi.

Kluczowe czynniki rozwoju gospodarczego

Kluczowe czynniki, które są uznawane za istotne dla trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego to:

 1. Stabilne i odpowiedzialne rządy, które mogą stworzyć warunki dla długoterminowego rozwoju gospodarczego, prowadząc politykę sprzyjającą wzrostowi, inwestycje w infrastrukturę i promowanie przedsiębiorczości. Przewidywalność decyzji, mądra i rozsądna polityka fiskalna są zachętą do inwestowanie i podejmowania działań prorozwojowych.
 2. Duże znaczenie ma otwartość gospodarcza. Integracja z globalną gospodarką poprzez handel zagraniczny, inwestycje bezpośrednie oraz transfer technologii może przyczynić się do wzrostu gospodarczego.
 3. Inwestycje w badania i rozwój, edukację oraz transfer technologii mogą stymulować innowacje, poprawiając produktywność, konkurencyjność i zdolność adaptacji do zmian w globalnym otoczeniu gospodarczym.
 4. Rozwinięta infrastruktura, taka jak sieci transportowe, energetyczne, telekomunikacyjne oraz systemy logistyczne, jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania gospodarki, przyciągania inwestycji i poprawy jakości życia społeczeństwa.
 5. Wspieranie edukacji, szkoleń zawodowych i rozwoju społeczeństwa są istotne dla poprawy wydajności, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry.
 6. Niska inflacja (w pobliżu celu inflacyjnego wskazanego przez bank centralny), stabilne kursy walutowe, odpowiednia polityka pieniężna i fiskalna, oraz skuteczna regulacja i nadzór finansowy mogą wspierać zaufanie inwestorów, stabilność cen i długoterminowy wzrost gospodarczy.
 7. Zrównoważony rozwój (społeczny, środowiskowy i ekonomiczny), zapewni korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Wszystkie wymienione czynniki są często uwzględniane w strategiach rozwoju gospodarczego kraju i przyczyniają się do trwałego wzrostu, poprawy warunków życia oraz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Co ma wpływ na rozwój gospodarczy?

Rozwój gospodarczy jest wynikiem skomplikowanej interakcji wielu czynników społecznych, ekonomicznych, politycznych, technologicznych i środowiskowych.

Znaczący wpływ na rozwój gospodarczy ma polityka gospodarcza i polityka społeczna rządu. Decyzje dotyczące podatków, wydatków publicznych, inwestycji w infrastrukturę, edukację, opiekę zdrowotną, regulacje biznesowe wpływają na poziom wzrostu gospodarczego.

Przejrzystość regulacji, skuteczne systemy prawne, stabilność polityczna, niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcie dla przedsiębiorczości są istotne dla tworzenia sprzyjającego środowiska biznesowego i inwestycyjnego. Dobre warunki biznesowe przyciągają inwestycje, stymulują wzrost gospodarczy i tworzą miejsca pracy.

Inwestycja w kapitał ludzki, jego wykształcenie, umiejętności i zdrowie to kluczowa determinanta produktywności gospodarczej. Niemniej ważny jest postęp technologiczny i rozbudowana, dobrze funkcjonująca infrastruktura (sieci transportowe, energetyczne, telekomunikacyjne oraz systemy logistyczne). Inwestycje w badania i rozwój, transfer technologii oraz tworzenie warunków dla rozwoju sektora nowych technologii mogą stymulować wzrost gospodarczy poprzez poprawę produktywności, konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy.

Zasoby naturalne takie jak surowce mineralne, energia czy zasoby wodne stanowią istotny czynnik rozwoju gospodarczego. Warto jednak pamiętać o zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi, które pozwoli uniknąć degradacji środowiska i zapewnienia trwałego wzrostu.

Jak banki wpływają na rozwój i wzrost gospodarczy

Banki to instytucje finansowe, które są niezbędne w kształtowaniu i wspieraniu aktywności gospodarczej, inwestycji i wzrostu gospodarczego poprzez dostarczanie kapitału, usług finansowych i wsparcia dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Angażują się w rozwój nowych produktów i usług finansowych oraz technologii płatniczych, co może przyczynić się do poprawy efektywności i konkurencyjności gospodarki. Innowacje finansowe mogą również wspierać rozwój sektorów takich jak e-commerce czy fintech.

Banki udzielają kredytów na inwestycje w nowe projekty, zakup sprzętu, rozwój infrastruktury czy rozbudowę zakładów produkcyjnych. Dzięki temu wspierają przedsiębiorczość i umożliwiają przedsiębiorcom realizację ich planów rozwojowych, co pomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy, generuje dochody i pobudza aktywność gospodarczą w danej branży lub regionie.

Instytucje finansowe oferują różne produkty i usługi finansowe, takie jak konta bankowe, karty kredytowe, linie kredytowe, które pomagają przedsiębiorstwom i osobom prywatnym w zarządzaniu ich płynnością finansową. Dzięki temu firmy mogą lepiej planować swoje wydatki, inwestować w rozwój i uniknąć problemów związanych z brakiem dostępu do środków finansowych.

Banki zbierają oszczędności od klientów i lokują je efektywnie w różne projekty inwestycyjne. Dzięki temu gromadzą kapitał, który może być następnie udzielany jako kredyty na cele inwestycyjne lub konsumpcyjne.

Podsumowanie

Czy już wiesz, czym różni się wzrost od rozwoju gospodarczego? Przypomnijmy, że wzrost gospodarczy koncentruje się głównie na aspektach ekonomicznych, podczas gdy rozwój gospodarczy obejmuje szerszy zakres czynników, w tym aspekty społeczne i środowiskowe, które wpływają na standard życia mieszkańców kraju w dłuższym okresie. Nie jest jednak możliwy rozwój bez poprzedzającego go wzrostu gospodarczego.