Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

Pięć propozycji nowego wskaźnika referencyjnego

GPW Benchmark przedstawił do konsultacji 5 propozycji indeksów stopy procentowej: WIRON, WIRF, WRR oraz indeksy o roboczych nazwach WIRON+ i WIRF+, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wybrany wskaźnik ma zastąpić wskaźniki WIBOR/WIBID. Konsultacje mają potrwać do 24 czerwca 2024 roku.

„Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych prezentuje dokument konsultacyjny uwzględniający WIRON w zoptymalizowanej parametryzacji wynikającej z przeprowadzonych w kwietniu 2024 r. konsultacji publicznych oraz alternatywne indeksy stóp procentowych, które mogły zostać zdefiniowane na krajowym rynku pieniężnym w oparciu o dane dotyczące transakcji udostępniane GPW Benchmark przez największe krajowe banki” – czytamy w materiale.

5 propozycji indeksów stopy procentowej

„Prezentowany zakres indeksów stopy procentowej uwzględnia przedstawione w dokumencie konsultacyjnym z roku 2022 typy indeksów czyli:

(1) WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight – oparty o depozyty niezabezpieczone zawarte przez największe krajowe Instytucje Kredytowe z Instytucjami Kredytowymi, Instytucjami Finansowymi oraz Dużymi Przedsiębiorstwami, wobec którego w konsultacjach publicznych w roku 2022 używano nazwy WIRD (Warszaw Indeks Rynku Depozytowego)

(2) WIRF – (Warszawski Indeksu Rynku Finansowego) – oparty o depozyty niezabezpieczone zawarte przez największe krajowe Instytucje Kredytowe z Instytucjami Kredytowymi i Instytucjami Finansowymi

(3) WRR – Warsaw REPO Rate – oparty o transakcje warunkowe REPO / Reverse REPO oraz Buy-Sell-Back / Sell-Buy-Back zawarte przez największe krajowe Instytucje Kredytowe z Instytucjami Kredytowymi i Instytucjami Finansowymi oraz

(4) WIRON+ oparty o depozyty niezabezpieczone zawarte przez największe krajowe Instytucje Kredytowe z Instytucjami Kredytowymi, Instytucjami Finansowymi oraz Dużymi Przedsiębiorstwami i tzw. instytucjami publicznymi

(5) WIRF+ oparty o depozyty niezabezpieczone zawarte przez największe krajowe Instytucje Kredytowe z Instytucjami Kredytowymi, Instytucjami Finansowymi oraz tzw. instytucjami publicznymi” – czytamy również.

NRG wyjaśnia, że zaprezentowane w pkt (4) i (5) dodatkowe rozszerzone opcje indeksów stopy procentowej uwzględniają rozszerzenie zakresu indeksów WIRON i WIRF o nieuwzględniany dotychczas w analizach zbiór transakcji depozytowych zawieranych przez banki z tzw. instytucjami publicznymi: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Rezerwy Demograficznej oraz Funduszem Emerytur Pomostowych.

Podkreśla także, że nazwy WIRON+ oraz WIRF+ są nazwami roboczymi.

Konsultacje nowego wskaźnika referencyjnego do 24 czerwca ‘24

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii podmiotów aktywnych na krajowym rynku finansowym w zakresie ich obecnych preferencji co do typu indeksu RFR oraz rekomendacji uczestników krajowego rynku co do możliwości ograniczenia ryzyk, o ile takie zostały ujawnione w okresie opracowywania WIRON, mogących utrudniać implementację danego indeksu typu Risk Free Rate, zgodnie z wypracowanymi przez NGR standardami jego wdrażania do produktów i instrumentów finansowych6 oraz wymaganych działań mających na celu poprawę jakości analizowanych indeksów stóp procentowych, podano.

„W szczególności jednym z celów niniejszych konsultacji publicznych jest identyfikacja wymaganych działań mających na celu wzrost poziomu transakcyjności na rynku transakcji REPO i pozyskanie odpowiedzi na pytanie od uczestników rynku na temat tego, czy indeks WRR lub podobny indeks oparty o transakcje warunkowe byłby odpowiednim kandydatem na alternatywny indeks stóp procentowych.

Oparcie nowego indeksu na stopie procentowej transakcji REPO wymagałoby istotnego wzrostu transakcyjności tego segmentu rynku pieniężnego poprzez zapewnienie warunków dla jego rozwoju i wzrostu aktywności w tym segmencie rynku pieniężnego, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu znaczenia transakcji REPO w grupie transakcji warunkowych” – czytamy również.

Konsultacje mają potrwać do 24 czerwca 2024 roku.

W 2022 roku Komitet Sterujący NGR zaproponował zamianę w przyszłości wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON: stopę referencyjną wolną od ryzyka opartą o depozyty rynku finansowego i przedsiębiorstw.

Następnie prowadzono prace przygotowawcze, w tym prace analityczne nad zachowaniem się tego wskaźnika w różnych warunkach ekonomicznych, w szczególności na podstawie danych z poprzednich lat.

W październiku 2023 roku Komitet Sterujący NGR ds. reformy wskaźników referencyjnych zdecydował o przesunięciu finalnego momentu konwersji WIBOR na WIRON na koniec 2027 roku.

Poprzednia wersja mapy drogowej przewidywała koniec konwersji na 2025 roku.