Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

Banki spółdzielcze na drodze do zastąpienia WIBOR-u

Banki komercyjne stopniowo wprowadzają pierwsze produkty oparte na wskaźniku WIRON, Ministerstwo Finansów zapowiada emisję obligacji opartych na nowym wskaźniku, a jak z tranzycją radzą sobie Banki Spółdzielcze?

 

– Podkreślenia wymaga w szczególności duże zaangażowanie banków, w tym banków spółdzielczych,  w realizację reformy wskaźników referencyjnych. Prowadzone dotychczas prace na rynku finansowym przebiegają zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem, tak że możliwe jest nawet wcześniejsze wprowadzenie, w zauważalnej skali, do oferty rynkowej produktów i umów opartych o WIRON. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie będzie także miała miejsce pierwsza emisja obligacji opartych o nowy wskaźnik przez Skarb Państwa – powiedział, dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący KS Narodowej Grupy Roboczej.

 

IT, regulaminy i …edukacja

 

Dr Michał Król, prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego zapewnia, że bank ten, jako uczestnik Zrzeszenia BPS, jest na ostatniej prostej do wdrożenia wskaźnika referencyjnego WIRON.

Nasze środowisko IT jest już dostosowane do nowego wskaźnika. Oznacza to, że od strony informatycznej możemy oferować produkty funkcjonujące na podstawie wskaźnika WIRON. Drugi obszar przygotowań dotyczy kwestii prawnych – działania naszego banku w tej sferze są realizowane we współpracy ze Zrzeszeniem BPS. Mogę je podzielić na dwie fazy. Pierwsza to opracowanie planów awaryjnych i klauzul umownych związanych ze zmianą wskaźnika referencyjnego odnośnie do umów już funkcjonujących. Ten etap uznaję za zrealizowany. Drugą jest wprowadzenie wzorcowych regulacji i umów, co umożliwi klientom korzystanie na przyszłość z naszych produktów opartych na wskaźniku WIRON. W tym aspekcie Zrzeszenie BPS finalizuje prace – ocenia Michał Król.

 

Podkreśla, że przygotowując się do przejścia z WIBOR na WIRON, nie tylko dostosowywane są systemy IT, opracowywane plany awaryjne i regulaminy oraz przygotowywane nowe zapisy umów, ale również kładziony jest duży nacisk na edukowanie swoich klientów.

 

Nie tylko na bieżąco i z sukcesem informujemy naszych klientów o nadchodzących zmianach, ale również przygotowujemy kompleksową kampanię edukacyjną. Naszym celem jest, aby klienci byli w pełni świadomi ryzyka związanego ze zmianą oprocentowania opartego na nowym wskaźniku – wyjaśnia prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. Jego zdaniem największym wyzwaniem tranzycji jest „zapewnienie zgodności całego procesu z obowiązującym porządkiem prawnym, zwłaszcza w kontekście rozbieżności w interpretacjach prawnych i rozwiązaniach proponowanych przez banki.”

 

Wyzwania prawne

 

Na kwestie prawne zwraca również uwagę Beata Hamkało prezes Banku Spółdzielczego w Jaworze. – Obecnie oczekujemy na ostateczne uregulowania prawne i regulacje wzorcowe, które zobowiązał się przygotować Bank Zrzeszający BPS do końca IV kwartału 2023 r. Jesteśmy świadomi, że proces zamiany wskaźników musi zostać zakończony do końca 2024 r. – mówi. Zastrzega, że bank którym kieruje nie posiada dużego portfela kredytów hipotecznych lub innych opartych o wskaźnik WIBOR i skupia się na umowach kredytowych zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, które również są oparte o zamieniany wskaźnik WIBOR.

 

  Jesteśmy w trakcie inwentaryzacji umów wymagających aneksowania i przygotowywania harmonogramu wdrożenia wskaźnika WIRON – informuje prezes Banku Spółdzielczego w Jaworze.

 

Obowiązki banku zrzeszającego

 

Szymon Wysoczański, dyrektor Departamentu Skarbu w Banku Polskiej Spółdzielczości, podkreśla działania jakie musi podjąć BPS, jako Bank Zrzeszający. – Aby właściwie przygotować się do przejścia z WIBOR na WIRON, nasz bank uczestniczy w pracach Narodowej Grupy Roboczej (NGR). Prace NGR toczą się w ramach obszarów tematycznych, tzw. strumieni i Bank BPS ma swoich przedstawicieli w poszczególnych strumieniach. Informacje o postępach oraz wynikach prac NGR przekazujemy na bieżąco Bankom Spółdzielczym – mówi.

 

Na początku 2023 r. BPS podpisał z GPW Benchmark umowę, która umożliwia stosowanie nowych wskaźników WIRON w produktach oferowanych klientom. Do umowy tej przystąpiły Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS.

 

Rolą Banku BPS jako Banku Zrzeszającego jest pomoc Bankom Spółdzielczym w przygotowaniu się do konwersji starego portfela produktów oraz w przygotowaniu nowej oferty produktowej dla klientów. Opracowujemy wzorcowe regulacje produktowe dla zrzeszonych banków, które bazują na nowych wskaźnikach referencyjnych. Rozmawiamy z dostawcami systemów informatycznych, aby właściwie przygotować technologicznie banki do reformy – wyjaśnia Szymon Wysoczański.

 

Podobnie jak w bankach zrzeszonych w BPS trwa dostosowanie systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących indeks WIRON.

 

Ustawowa zmiana istniejących umów kredytowych planowana jest dla całego sektora bankowego na rok 2025. Natomiast już w 2023 r. możliwa powinna być emisja obligacji, także tych korporacyjnych i samorządowych, stosujących indeks WIRON. Zmiany będzie trzeba przeprowadzić również w umowach produktów inwestycyjnych, leasingowych i faktoringowych. Banki Spółdzielcze korzystają z regulacji wzorcowych przygotowywanych przez Bank BPS, konieczne jest jednak odpowiednie przeszkolenie pracowników sieci sprzedaży, a także wdrożenie zmian w systemach IT – ocenia dyrektor Departamentu Skarbu w Banku Polskiej Spółdzielczości. – Dla Banków Spółdzielczych to duże wyzwanie jednak zmiany rozłożone są w czasie. Dokładamy starań, aby były wprowadzane systematycznie – dodaje.

 

Wyzwanie „starego portfela”

 

Ewa Pieterek dyrektor Departamentu Skarbu SGB-Banku podkreśla, że  pod hasłami wdrożenia WIRON-u i zastąpienia nim WIBOR-u w umowach z klientami kryje się bardzo złożony i wielowymiarowy proces.

 

Istnieją w nim proste elementy reformy, w których nasze prace są już na ukończeniu, ale są też skomplikowane, gdzie wciąż trwają intensywne prace. Przykładowo, dużo łatwiej będzie wdrożyć WIRON w umowie kredytu niż w instrumencie pochodnym – ocenia Ewa Pieterek.

 

Jej zdaniem wśród wyzwań utrudniających tranzycję WIBOR na WIRON jednym z najważniejszych jest obecna sytuacja zmiennych stóp procentowych, w której wskaźnik WIRON wraz ze spreadem korygującym jest wyższy niż WIBOR. – Otwarta też pozostaje kwestia ekonomicznego wpływu konwersji dotychczasowych umów na WIRON, jak również kalkulacja dochodowości działalności bankowej przy zupełnie nowym wskaźniku wykorzystywanym do otrzymywania przychodów odsetkowych w przyszłości – podkreśla.

 

Dyrektor Departamentu Skarbu SGB-Banku ocenia, że generalnie dla Banków Spółdzielczych SGB wyzwania związane z reformą zdają się nieco mniejsze niż dla dużych Banków, w których liczba i skomplikowanie produktów w bilansie jest dużo większe.

 

Największym wyzwaniem może być tzw. stary portfel i to w jak dużym stopniu konwersja WIBOR na WIRON odbędzie się na mocy aktów prawnych, a w jakim potrzebne będzie aktywne działanie Banków i ich klientów związane z aneksowaniem umów. Poważnym wyzwaniem jest przejście w przypadku niektórych produktów na kalkulację odsetek z dołu. To nie tylko radykalna zmiana filozofii podejścia do płatności odsetek dla Banków i dla klientów, ale przede wszystkim wielkie wyzwanie na poziomie systemów informatycznych – podkreśla Pietrek. – Rozmawiamy o tym wyzwaniu przede wszystkim z emitentami obligacji. Oni są grupą, którą prawdopodobnie zmiana kalkulacji odsetek dotknie najszybciej i uwzględniamy zgłaszane przez nich wątpliwości – dodaje.

 

Komunikacja bezpośrednia

 

Również Dyrektor Departamentu Skarbu SGB-Banku zwraca uwagę na rolę komunikacji bezpośredniej. – Prowadzimy stronę z informacjami dotyczącymi wskaźników referencyjnych. Stworzyliśmy duży pakiet informacyjny o wskaźnikach referencyjnych, gdzie przedstawiamy klientom wiele wiadomości dotyczących WIBOR i WIRON. Przekazujemy ten cały pakiet przy zawieraniu umów, jest też dostępny na stronie, ale wiemy z praktyki, że klienci często tych informacji nie czytają, bo są obecnie zalewani informacjami, które Bank musi im przekazać przy okazji negocjowania i podpisywania umów. Dlatego ogromną rolę odgrywają tu pracownicy Banków Spółdzielczych, którzy muszą mieć odpowiednią wiedzę i umiejętność jej prostego przekazania. Główny nacisk na polu komunikacji skierowany jest obecnie w stronę pracowników banków SGB, by byli gotowi na pytania klientów i wiedzieli jak najwięcej o reformie wskaźników. Robimy to bardzo aktywnie – zapewnia Ewa Pieterek. – Komunikacja z klientami będzie bardzo istotnym etapem reformy. Nasze działania w tym zakresie będą intensyfikowane wraz ze zbliżaniem się daty likwidacji WIBOR-u i wdrażaniem nowych produktów opartych o WIRON – dodaje.

 

 

Autor: Bohdan Szafrański